<bdo id="gwhaf"></bdo>
  1. <bdo id="gwhaf"></bdo>
  2. <track id="gwhaf"></track>

    <tr id="gwhaf"><output id="gwhaf"><acronym id="gwhaf"></acronym></output></tr>
    <div id="gwhaf"></div><div id="gwhaf"><span id="gwhaf"><object id="gwhaf"></object></span></div>
    <div id="gwhaf"><ol id="gwhaf"><object id="gwhaf"></object></ol></div>
     <div id="gwhaf"></div>

     <div id="gwhaf"></div>
      

     ?MOTIMO ——
     ● Là nhà phan ph?i các module màng và thi?t b? màng l?n nh?t t?i Trung Qu?c
     ● T?p trung vào l?nh v?c c?p n??c, x? ly n??c th?i và tái s? d?ng n??c
     ● Là c?ng ty s?n xu?t màng s?i l?n nh?t t?i khu v?c Chau á, t?ng di?n tích màng s?i s?n xu?t
     hàng n?m c?a MOTIMO là 1,000,000 mét vu?ng.
     ● Quá trình nghiên c?u c?ng ngh? màng l?c trong su?t 36 n?m ??n nay.
     ● H?i ??ng và T?ng th? ky K? thu?t Tiêu chu?n màng l?c Qu?c gia.
     ● Trung tam R&D (Nghiên c?u và Phát tri?n), Phòng thí nghi?m C?ng ngh? Màng qu?c gia.
     ● M?c ?? c?ng ngh? Qu?c t? tiên ti?n và Quy?n s? h?u trí tu? ??c l?p v? c?ng ngh? màng CMF, MBR,SMF…
     ● Các s?n ph?m màng và thi?t b? ???c s? d?ng r?ng r?i t?i các c?ng trình x? ly n??c th?i và tái s? d?ng
     trong các l?nh v?c s?n xu?t ?i?n, thép, hoá d?u, d?t nhu?m và th?c ph?m.
     ● Vào n?m 2009, t?ng c?ng su?t c?a các c?ng trình ?ng d?ng c?a MOTIMO là h?n 1,500,000
     m3/ngày trong l?nh v?c tái s? d?ng n??c th?i.
     ● Các s?n ph?m c?a c?ng ty ???c xu?t kh?u sang Nga, Singapore, Tay Ban Nha, Australia, Nh?t
     B?n, Hàn Qu?c, M?, ?ài Loan, H?ng K?ng, Vi?t Nam và các n??c khác trong khu v?c.

     MOTIMO t?p trung chính vào các m?ng sau:
     ● S?n xu?t module màng s?i UF (Ultrafiltration) và MF (Microfiltration)
     ● S?n xu?t các thi?t b? màng l?c
     ● Thi?t k? các d? án ?ng d?ng c?ng ngh?
     ● Cung c?p và l?p ??t các thi?t b?


     Các s?n ph?m chính c?a chúng t?i g?m có:

     H? th?ng màng l?c n?i ti?p(Continuous membrane filtration,CMF)

     ?ó là các module màng s?i d?ng UF (Ultrafiltration) và MF (Microfiltration), hình thành h? th?ng v?i chu trình khép kín n?i ti?p, áp l?c n??c ??u vào xuyên qua các màng l?c MF, UF ?? làm s?ch n??c kh?i các ch?t c?n b?n.
     C?ng ngh? ch?ng ? nhi?m cao là c?ng ngh? ch? y?u c?a c?ng ty chúng t?i, và c?ng ngh? làm s?ch màng liên k?t v?i nó
     MOTIMO s? h?u quy?n trí tu? ??c quy?n v? c?ng ngh? này, v?i h?n 20 b?ng sáng ch? liên quan.

     ?ng d?ng c?ng ngh? CMF:

     X? ly chuyên sau và tái s? d?ng n??c th?i ?? th?
     X? ly chuyên sau và tái s? d?ng n??c th?i c?ng nghi?p
     X? ly n??c c?p c?ng nghi?p
     Ti?n x? ly cho h? th?ng RO
     Quá trình c?p n??c cho khu dan c?
     Ti?n x? ly cho quá trình kh? m?n

     H? th?ng màng l?c sinh h?c(membrane bio-reactor,MBR)

     C?ng ngh? màng MBR trong l?nh v?c x? ly n??c th?i là c?ng ngh? k?t h?p gi?a c?ng ngh? màng l?c hi?u su?t cao và c?ng ngh? bùn ho?t tính.
     C?ng ngh? MBR thích h?p ?? x? ly n??c th?i sinh ho?t và n??c th?i c?ng nghi?p có hàm l??ng ch?t h?u c? cao.
     C?ng ngh? này s? d?ng màng l?c ?? tách h?n h?p bùn - n??c và thay th? cho b? l?ng 2 truy?n th?ng, và c?i thi?n ?áng k? ch?t l??ng n??c sau x? ly.
     Khi so sánh c?ng ngh? này v?i c?ng ngh? truy?n th?ng, hàm l??ng MLSS trong bùn ho?t tình trong b? MBR có n?ng ?? cao, thích h?p ?? kh? các ch?t h?u c? và Nit?.
     MOTIMO có b?n quy?n s? h?u trí tu? ??c l?p và các b?ng c?p liên quan v? c?ng ngh? MBR.
      

     Quá trình ?ng d?ng c?ng ngh? màng MBR

     Tái s? d?ng n??c th?i ?? th?.
     X? ly và tái s? d?ng n??c th?i sinh ho?t.
     X? ly và tái s? d?ng n??c th?i c?ng nghi?p

     H? th?ng màng l?c ??t ng?p(Submerged membrane filtration ,SMF)

     H? th?ng màng l?c ??t ng?p(Submerged membrane filtration ,SMF)
     ?ay là c?ng ngh? m?i k?t h?p gi?a c?ng ngh? l?c màng s?i r?ng áp l?c th?p và c?ng ngh? CMF.
     C?ng ngh? này s? d?ng màng s?i r?ng m? ??t ng?p trong b? màng và dùng áp l?c am ?? hút n??c.
     L?c n??c s?ch xuyên qua b? m?t màng.  
     áp l?c v?n hành th?p, ti?t ki?m n?ng l??ng, gi?m chi phí v?n hành.  
     Di?n tích xay d?ng nh? và phù h?p v?i các d? án x? ly n??c th?i v?i c?ng su?t l?n.
     MOTIMO ??c quy?n s? h?u trí tu? và các b?ng c?p liên quan v? c?ng ngh? này.

     Quá trình ?ng d?ng c?ng ngh? màng SMF

     X? ly n??c th?i sinh ho?t quy m? l?n và tái s? d?ng.
     Tr?m c?p n??c quy m? l?n
     Ti?n x? ly h? th?ng RO quy m? l?n
     X? ly chuyên sau n??c th?i c?ng nghi?p quy m? l?n và tái s? d?ng.

     Ly do ?? ch?n MOTIMO:

     Có l?ch s? 36 n?m nghiên c?u C?ng ngh? Màng và là nhà cung c?p màng n?i ti?ng t?i Trung Qu?c.
     Hi?u qu? chi phí x? ly cao.
     ??i ng? R&D (Nghiên c?u và Phát tri?n) ??y ti?m n?ng v?i các b?n quy?n s? h?u trí tu? v? c?ng ngh? màng.
     T?ng c?ng su?t c?a các d? án ?ng d?ng C?ng ngh? màng c?a MOTIMO là h?n 1,700,000 m3/ngày
     Hi?u qu? chi phí x? ly cao.

     われわれの実績

     Trong n?m 2003, chúng t?i ?? thi?t k?, l?p ??t và v?n hành d? án x? ly n??c th?i ?? th? b?ng c?ng
     ngh? màng ??u tiên t?i Trung Qu?c.
     Trong n?m 2005, MOTIMO thi?t k? và xay d?ng d? án màng MBR ??u tiên t?i Trung Qu?c. (C?ng
     viên Konggang t?i Tianjin v?i c?ng su?t 30000 m3/day)
     N?m 2008, MOTIMO thi?t k? và xay d?ng d? án x? ly n??c th?i s?n xu?t S?t Thép và tái s? d?ng
     v?i quy m? l?n t?i Trung Qu?c. (T?p ?oàn s?n xu?t S?t thép Rongcheng Tianjin, ?ng d?ng c?ng ngh?
     CMF v?i c?ng su?t 72,000m3/ngày và c?ng ngh? RO v?i c?ng su?t 50,000 m3/ngày)
     Trong n?m 2009, MOTIMO th?ng th?u d? án x? ly n??c th?i ?? th? và tái s? d?ng v?i quy m? l?n t?i
     Trung Qu?c.(Tr?m x? ly n??c th?i Qinghe Beijing v?i c?ng su?t 200,000 m3/ngày)
     Trong n?m 2009, MOTIMO ?? thi?t k? và xay d?ng d? án x? ly n??c th?i ?? th? và h? th?ng tu?n hoàn b?ng c?ng ngh? SMF ??u tiên t?i Trung Qu?c.(T?i Tianjin, ?ng d?ng c?ng ngh? SMF v?i c?ng su?t 53,000 m3/ngày
     và c?ng ngh? RO v?i c?ng su?t 12,000 m3/ngày)
     H?n 1600 nhà hàng McDonald’s t?i Trung Qu?c s? d?ng các thi?t b? l?c n??c c?a MOTIMO.
     95% hàng s?n ph?m acrylamide s? d?ng thi?t b? TWF ???c phan ph?i b?i MOTIMO.
     Cung c?p h? th?ng ti?n x? ly cho d? án kh? mu?i c?a n??c bi?n b?ng màng l?c UF t?i Singapore.
     Xay d?ng d? án x? ly n??c th?i và h? th?ng tu?n hoàn cho khu v?c thi ??u ph? c?a ??i H?i Olympic
     B?c Kinh 2008 t?i Hong Kong….


      

     众享教育

      <bdo id="gwhaf"></bdo>
      1. <bdo id="gwhaf"></bdo>
      2. <track id="gwhaf"></track>

        <tr id="gwhaf"><output id="gwhaf"><acronym id="gwhaf"></acronym></output></tr>
        <div id="gwhaf"></div><div id="gwhaf"><span id="gwhaf"><object id="gwhaf"></object></span></div>
        <div id="gwhaf"><ol id="gwhaf"><object id="gwhaf"></object></ol></div>
         <div id="gwhaf"></div>

         <div id="gwhaf"></div>

          <bdo id="gwhaf"></bdo>
          1. <bdo id="gwhaf"></bdo>
          2. <track id="gwhaf"></track>

            <tr id="gwhaf"><output id="gwhaf"><acronym id="gwhaf"></acronym></output></tr>
            <div id="gwhaf"></div><div id="gwhaf"><span id="gwhaf"><object id="gwhaf"></object></span></div>
            <div id="gwhaf"><ol id="gwhaf"><object id="gwhaf"></object></ol></div>
             <div id="gwhaf"></div>

             <div id="gwhaf"></div>
             71娱乐平台 王中王内部透码资料 江苏11选5全单最大遗漏 应用广东彩票 上海时时乐官方网站 上海时时乐杀号走势图 3d开机号今天是试机号 港奥先锋诗 辽宁快乐12助手最新版本下载 香港单双中特 今晚福彩26选5开奖结果 竞彩混合过关22不让投 河南快三走势图查询表 足球指数变化软件 cba山东队丁彦雨航